Pronouncing Chinese Names

I’ve heard a few people complain about not being able to pronounce some of the bandits names. Here are some pointers:

http://www.cs.cmu.edu/~zhuxj/readpinyin.html

Xui Yin Chen = “Sh-oo-ee”
Xiaodan Li = “She-ah-o-dahn”
Yunxu Jiang = “Yoo-n-sh-oo”

3 Likes

Or:

Anime Chick
Little Box Guy
Braid Guy

:wink:

2 Likes